O16 หลักเกณฑ์การบริหาร และ พัฒนากำลังพล

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล

 • ยุทธศาสตร์ ตร.20ปี

 • กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2556

 • ขั้นตอนการปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตร. 2557-2566

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • กำกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล

 • ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ

 • หนังสือ ตร.-ที่-๐๐๐๙.๒๖/ว-๖๖

 • แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

 • ว.๒๘ กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ

 • หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 1

 • หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 2

 • หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น

 • หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติ

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน

หลักเกณฑ์การให้คุณการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์ในการให้คุณให้โทษ

 • ระดับโทษและบางกรณีที่มีการสั่งเป็นการเฉพาะ

 • ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี-ลักษณะที่-๑-ความประพฤติและระเบียบวินัย

 • หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง

 • อำนาจการลงโทษ