O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ศปก.สภ.ผักไห่

พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) O1 – O25 ในระบบ ITAP

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ ตำรวจภูธรภาค 1 

พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1 นำข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบช., ผบก., รอง ผบก., และ หน.สภ. ทุกนาย ในสังกัด ร่วมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ ร่วมกิจกรรม ในที่ประชุมบริหาร ภ.1

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก., และ หน.สภ. ทุกนาย ในสังกัด ร่วมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ณ หอประชุม ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ ร่วมกิจกรรมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ (ITAP)

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สภ.ผักไห่

      พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ ได้จัดอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด เรื่อง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และต่อต้านการรับสินบน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้.-

       1. เพื่อป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจเมืองชัยนาท

       2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

       3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน

       4. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางและกลไกในการป้องกันการให้รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

       5. เพื่อกำหนดแนวทางการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

        6. เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม (Integrity and Transparency Assessment of Public Service: ITAP)

       ทั้งนี้ ได้กำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจ ได้รับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สภ.ผักไห่

      สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม (Integrity and Transparency Assessment of Public Service: ITAP) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

      โดยมี พันตำรวจเอก ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม (Integrity and Transparency Assessment of Public Service: ITAP) ของสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

     1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
     2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
     3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศปก.สภ.ผักไห่

พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ ประชุมชี้แจง  และมอบหมายหน้าที่แก่คณะทำงานระดับหัวหน้างานแต่ละสาย เพื่อการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567