O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรผักไห่

อัตรากำลังพล สถานีตำรวจภูธรผักไห่

ทำเนียบผู้บริหาร