O24 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สภ.ผักไห่

พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ พร้อมด้วย พ.ต.ท.กำพล กันธิยะ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท.ปรัชญา กระแสร์ลาภ รอง ผกก.ป.ฯ พร้อม สว. ทุกสายงาน ประชุมชี้แจง กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำรวจ Police ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ผักไห่ ทราบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมฯ (ITA)