Category Archives: ข่าวตำรวจ

ข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับตำรวจ

สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน รักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง หรือ MOU กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. โดย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการดำเนินการร่วมกันในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เหตุผลในการจัดตั้ง
เพื่อรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพื้นที่ 20,000 ไร่ เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความยุติธรรม และให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานเรื่องการรักษาความปลอดภัย การสืบสวน การจัดและควบคุมการจราจร การตรวจค้นและเก็บกู้วัตถุระเบิด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตการบิน ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด และเขตพื้นที่หวงห้ามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนอื่นนอกเหนือจากพื้นที่เขตการบิน และเขตพื้นที่หวงห้าม รวมทั้งมีอำนาจด้านการสอบสวนความผิดอาญาในทุกพื้นที่ของท่าอากาศยาน
สำหรับการจัดตั้ง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 34 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการประกาศจัดตั้ง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การกำกับดูแลของตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่ง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีภารกิจรับผิดชอบ 7 ด้าน เช่น งานด้านการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ งานด้านการรักษาความปลอดภัยสถานที่ งานด้านการสืบสวน งานด้านการสอบสวน งานด้านการจัดการและการควบคุมการจราจร งานด้านการตรวจค้นและเก็บกู้วัตถุระเบิด และงานด้านความมั่นคง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

ประกาศจัดตั้ง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการประกาศจัดตั้ง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ขึ้นอยู่ในการปกครองของ สภ.สมุทรปราการ ภายใต้การกำกับดูแลของ ตำรวจภูธรภาค1 ซึ่ง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีภารกิจในงานที่รับผิดชอบ 7 ด้าน คือ งานด้านการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ งานด้านการรักษาความปลอดภัยสถานที่ งานด้านการสืบสวน งานด้านการสอบสวน งานด้านการจัดการและการควบคุมการจราจร งานด้านการตรวจค้นและเก็บกู้วัตถุระเบิด และงานด้านความมั่นคง ซึ่ง สภ.ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 ก.ค.นี้
ผบ.ตร.กล่าว “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ประเทศไทย ที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทย รวมถึงบุคคลสำคัญ มาใช้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมาก จึงได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการตำรวจ และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มาปฏิบัติหน้าที่ใน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

ขอบข่ายการปฏิบัติ
สำหรับขอบเขตหน้าที่ในการปฏิบัติงานเรื่องการรักษาความปลอดภัย การสืบสวน การจัดและควบคุมการจราจร การตรวจค้นและเก็บกู้วัตถุระเบิด ท่อากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีหน้าที่และรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตการบิน (Airside) ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กำหนด และเขตพื้นที่หวงห้าม สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน ส่วนอื่นนอกเหนือจากพื้นที่เขตการบิน และเขตพื้นที่หวงห้าม รวมทั้งมีอำนาจ
ด้านการสอบสวนความผิดอาญาในทุกพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน จะมีการประชุมและพิจารณาร่วมกัน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยการจัดตั้งสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 34 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.”

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.” เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ตำรวจ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงกำกับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนำเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย ความเหมาะสม และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กำหนดไว้

ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ได้บัญญัติให้ ก.ตร.ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ เลขาธิการ ก.พ. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
(2) กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
(ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วเกินหนึ่งปี
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือสาขาอื่นตามที่ ก.ตร.กำหนดสาขาละไม่เกินหนึ่งคน เว้นแต่ในกรณีที่มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจตาม (1) เพิ่มขึ้น ก็ให้มีกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกตามจำนวนของรองผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เพิ่มขึ้นนั้น
บุคคล ซึ่งเคยเป็นข้าราชการตำรวจหากได้พ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วเกินสิบ ปีและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี อาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2)(ข) ได้ แต่ต้องมีจำนวนไม่เกินหนึ่งคน
ก.ตร.ผู้ทรง คุณวุฒิ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ในกรณีที่ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ภายใน 60 วัน ก่อนวันครบวาระ ซึ่ง ก.ตร.ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 ม.ค.2554 โดยนายกรัฐมนตรี/ประธาน ก.ตร. ได้กำหนดวันเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 30 (2) (ก) ไว้ในวันที่ 6 ม.ค.2554

ผลการเลือกตั้ง ก.ตร….

Continue reading

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค ๑

พล.ต.อ.อัศวิน   ขวัญเมือง
ที่ปรึกษา (สส) รรท.ผบช

พล.ต.ต.วันชัย ถนัดกิจ
รอง ผบช.ภ.๑

พล.ต.ต.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
รอง ผบช.ภ.๑

พล.ต.ต.ปิยะ สอนตระกูล
รอง ผบช.ภ.๑

พล.ต.ต.ชยุต ธนทวีรัชต์
รอง ผบช.ภ.๑
พล.ต.ต.วีรพงษ์  ชื่นภักดี
รอง ผบช.ภ.๑

พล.ต.ต.วิรุฬ  เอี่ยมไพจิตร์
รอง ผบช.ภ.๑

พ.ต.อ.สุรศักดิ์  ศานุจารย์
ผบก.ประจำ ภ.๑