Category Archives: ข่าวอัพเดท

ข่าวสารอัพเดท สาระน่ารู้ประจำวัน

ประชุมคอนเฟอเรนซ์ รับนโยบายจาก ศปก.ตร.

DSC06599

พ.ต.อ.วารินทร์ ทองตรา ผกก.สภ.ผักไห่ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ฟักศรี รอง ผกก.ป.ฯ และ พ.ต.ต.ศุภากร แก้วเขียว สวป.ฯ เข้าร่วมประุชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับมอบนโยบายเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จาก ศปก.ตร.
[pe2-gallery album="aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTEwNDczODE4Njk0MzQ2MzM5NjEzL2FsYnVtaWQvNTgyMzkxNDY4MTE2MjQ2OTI5Nz9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv"]

รัฐมนตรีช่วยศึกษาฯ มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอผักไห่

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2555 นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะอาชีวะร่วมสร้างฯ ได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอผักไห่ ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองผักไห่

นโยบายและแผนปฏิบัติงาน 11 ข้อ ของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ผบ.ตร.

             พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายว่า ขณะนี้ได้ยกร่างแผนนโยบายและแผนปฏิบัติงานของ ตร.เสร็จแล้ว โดยมีหลักในการทำงาน 11 ข้อ ประกอบด้วย
1.ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่าย รายใหญ่และรายย่อยในชุมชนตลอดจนมาตรการยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องทุกราย โดยยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม
3.แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุกเพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
4.ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อ การปฏิบัติงานของตำรวจโดยการจัดระเบียบสังคมและควบคุมอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่
5.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อมีความพร้อมในการให้บริการและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
6.การปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริม ให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในทุกมิติ
7.พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและสร้างค่านิยมให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด
8.เตรียมความพร้อมและเร่งรัดการดำเนินการด้านบุคลากร โครงสร้าง กฎระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับและเป็นมาตรฐานในกรอบของอาเซียน
9.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความพร้อมเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติและบูรณาการการทำงานในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้
10.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพ
11.จัดระบบและดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว ให้มีสุขภาพพลานามัย มีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง