Category Archives: ประกาศ,คำสั่งแต่งตั้ง

รวมอัพเดทคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้ายตำรวจ

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับรอง ผบช.-ผบก.

ก.ตร.คลอด197รองผบช.-ผบก. “มาร์ค”ตรวจทุกชื่อเอง
police thai
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2553 โดยมีวาระสำคัญคือเรื่องพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้าย ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ถึง รองผู้บัญชาการ (รองผบช.) วาระประจำปี 2553 ทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ 67 ตำแหน่ง และโยกย้ายสับเปลี่ยนอีกจำนวนมาก โดยมี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี จะหารือกับผบ.ตร.ภายในห้องรับรอง เป็นเวลา 15 นาที ก่อนเข้าประชุมก.ตร. โดยมีผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ มารอชี้แจงต่อก.ตร.ด้วย ขณะที่กำหนดการใช้ห้องประชุมได้เตรียมห้องประชุม2 รองรับไว้ด้วย กรณีที่จำเป็นต้องมีการแยกห้องเพื่อประชุมคณะกรรมการคัดเลือกด้วย
Continue reading

“วิเชียร”สั่งทุกหน่วยส่งบัญชีแต่งตั้งผบก.-รองผบช.ภายใน 4 ตค. กำชับห้ามเลื่อนเด็ดขาด


(1ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)มี บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด 0009.231/3666 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึงผู้บัญชาการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผบ.ตร.หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า โดยระบุว่า เพื่อการแต่งตั้งระดับผู้บังคับการ(ผบก.) และรองผู้บัญชาการ(รองผบช.) วาระประจำปี 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้

“ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานผบ.ตร.
1.ให้สำนักงานกำลังพล(สกพ.) จัดส่งบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการระดับรอง ผบก.และผบก. และบัญชีตำแหน่งว่างระดับผบก.และรองผบช.ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือก และก.ตร.ภาย ในวันที่ 1 ตุลาคม และ 4 ตุลาคมตามลำดับ เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งโดยให้สกพ.เป็นผู้จัดทำ ข้อมูลและประสานการปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
2.ให้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับรองผบก.และผบก.ผู้เหมาะสมเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น(บัญชีสรรหา) และผู้ไม่เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น(ถ้ามี) บัญชีข้อมูลคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการระดับรองผบก.เลื่อนดำรงตำแหน่งระดับ ผบก.และผบก.เลื่อนดำรงตำแหน่งระดับรองผบช. รวมทั้งบัญชีข้อมูลคัดเลือกแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน ส่งไปยังกองทะเบียนพล ภายในวันที่ 4 ตุลาคม”หนังสือเวียนผบ.ตร.ระบุ
Continue reading

โผแต่งตั้งตำรวจ ระดับนายพล

วานนี้(1ก.ย.) ที่สำนัก งานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ห้องประชุม 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการคัดเลือก หรือบอร์ดกลั่นกรอง ตร. ที่มี พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผบ.ตร.ทุกคน ได้ประชุมพิจารณากรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักนายก รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ที่แต่งตั้ง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เป็น รองผบ.ตร. เนื่องจากพล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) ฟ้องร้องขอความเป็นธรรม เพราะถูกพิจารณาแต่งตั้งข้ามลำดับความอาวุโส รวมทั้งจะมีการพิจารณาว่าจะมีการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดหรือไม่
Continue reading