Category Archives: กิจกรรมสถานี

รวมหัวข้ออัพเดท ข่าวสารต่างๆ

โครงการ ปณิธานความดีปีมหามงคล

  1. สถานีตำรวจภูธรผักไห่ มุ่งมั่นตั้งใจให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประสานความสามัคคี
  2. สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จักยึดมั่นในความรู้จักสามัคคีและจักมุ่งมั่นทำความดีเพื่อประชาชน

79662