Tag Archives: o-net

แจ้งวันสอบO-NETรอบพิเศษ

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้กำหนดวันสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )ม.6 รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ประสบเหตุสุดวิสัยตามประกาศของ สทศ. และนักเรียนที่โรงเรียนทำรายชื่อตกหล่นแล้ว คือ วันที่ 29-30 มีนาคม 2551 โดยผู้มีสิทธิสมัครสอบ ได้แก่ 1.ผู้เกิดเหตุสุดวิสัย ทำ ให้ไม่สามารถมาสอบในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2551 และ วันที่ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2551 ได้ โดยนักเรียนต้องสมัครผ่าน Website แล้วส่งหลักฐานมาที่ สทศ.ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งหลักฐานประกอบด้วย ใบรับรองจากโรงเรียน และ ใบรับรองจากแพทย์/สนามสอบ/บุคคลอื่น 2.ผู้ที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้มาสอบ แต่ประสงค์จะสอบ และ 3.ผู้ไม่มีเลขที่นั่งสอบ แต่สนามสอบอนุญาตให้เข้าสอบบางวิชาหรือทุกวิชา ซึ่งผู้ที่จะเข้าสอบตาม ข้อ 2 และ 3 ต้องเป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่าในปีนี้และมีชื่อในฐานข้อมูล GPA เท่านั้น

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวว่า ส่วนผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ คือ 1.ผู้ที่เคยสอบ O-NET ม.6 มาแล้วในปี พ.ศ. 2549, 2550, 2551 และ 2.ผู้ที่มีเลขที่นั่งสอบ O-NET ม.6 ในปีนี้และไม่ได้มาสอบ เพราะเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ สทศ.จะให้เลขที่นั่งสอบแก่ผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 24 มีนาคม เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องสอบที่ใด วิชาใดบ้าง เพราะผู้ที่สอบไปแล้วจะสอบเฉพาะวิชาที่ขาดสอบเท่านั้น และจะประกาศผลสอบในวันที่ 15 เมษายน 2551.

นสพ.เดลินิวส์