Tag Archives: โรงพักเพื่อประชาชน

เข้าแถวเคารพธงชาติ


พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ นำข้าราชการตำรวจทุกสายงาน เข้าแถวเคารพธงชา​ติ ช่วงเวลา 08.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

กิจกรรมฝึกประจำสัปดาห์

ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่จัดให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพ และทบทวนท่าการฝึกต่างๆ เช่น การรายงานตัว การแต่งกาย ความพร้อมเพียง การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ซึ่งมี พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ เป็นผู้นำฝึก และกายบริหาร

ตรวจประเมินผลโครงการโรงพักเพื่อประชาชน


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ นำแฟ้มโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ให้คณะกรรมการตรวจประเมินผลระดับ บก. เพื่อตรวจสอบผลคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ ตร. ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา