Tag Archives: โรงพักเพื่อประชาชน

พัฒนาจุดบริการประชาชน


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตู้ยามสายตรวจ และจุดบริการประชาชน ตามโครงการพัฒนาตู้ยามสายตรวจของตำรวจภูธรภาค 1

สร้างโรงเก็บรถของกลางและรถตรวจยึด

สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดสร้างโรงเก็บรถยนต์,รถจักรยานยนต์ของกลางและรถตรวจยึด เพื่อป้องกันกันการชำรุดสูญหาย และเสื่อมโทรมจากการตากแดดตากฝน การดำเนินสร้างโรงเก็บรถก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดฯ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน)

โครงการปรับภูมิทัศน์รอบสถานีตำรวจ ระยะที่ 2

ปรับภูมิทัศน์ระยะที่ 2

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ประชุมชี้แจงข้าราชกา​รตำรวจ เกี่ยวกับการดำเนินกา​รโรงพักเพื่อประชาชน ด้านการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมรอบสถานีตำรวจ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การปลูกต้นไม้ ทำสวนหย่อม สร้างที่จอดรถของกลาง