Tag Archives: แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

คำสั่งแต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง ตร.ที่ 642/2551 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ป.)
| บัญชีแนบท้าย

คำสั่ง ตร.ที่ 643/2551 แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(อก.)
| บัญชีแนบท้าย

สภ.ผักไห่ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ

ส.ต.ต.ฉัตรพงษ์ ธรรมสอน
ส.ต.ต.อนุชา ตรีนพ
ส.ต.ต.สราวุธ คำอินทร์
ส.ต.ต.วัฒนา ทีทัดด้วง
และ
ส.ต.ต.สุวิทย์ ฉวีเวช

ที่มา http://personnel.police.go.th/

คำสั่ง ตร.ที่ 480/2551 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

คำสั่ง ตร.

คำสั่ง ตร.ที่ 480/2551 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (23 ก.ค.2551)

คำสั่ง ตร.ที่ 444/2551 ลง 24 มิ.ย.2551 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (26 มิ.ย.2551)
พระราชทานยศ ร.ต.ต.เป็นกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. และ จสต. ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2550 และ 2551 (28 เม.ย.2551)

ที่มาจาก เว็บกำลังพล

คำสั่งแต่งตั้ง

เว็บสารนิเทศ