Tag Archives: สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในอำเภอผักไห่

วัดตึกคชหิรัญ

มีวังปลาซึ่งอยู่ในบริเวณท่าน้ำหน้าวีัด ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในวันหยุด เนื่องจากเป็นที่ชุกชุมของปลา และสัตว์น้ำนานาชนิดโดยเฉพาะปลาชะโด ที่จะว่ายน้ำชนเรือที่ผ่านไปผ่านมา โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกว่า 20,000 คน

วัดโคกทอง

เป็นวัดพัฒนาที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมไทย มีวัตถุมงคลล้ำค่า คือ หลวงพ่อเจริญ ที่เป็นที่เคารพของชาวผักไห่

ประวัติวัดโคกทอง
วัดโคกทองตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 12 ต.กุฎี อ.ผักไห่ ฯ จัดตั้งเป็นวัด เมื่อประมาณ พ.ศ.2370 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2480
เดิมวัดนี้อยู่ในส่วนลึก ห่างจากคลองแม่น้ำน้อยอยู่เป็นเนินโคก จึงเรียกว่า วัดโคก มาภายหลังจึงเพิ่มคำว่า “ทอง” จึงเรียกชื่อเต็มว่า
“วัดโคกทอง” เดิมวัดนี้มีเนื้อที่ตั้งวัด 32 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา อยู่มาภายหลังสมัย พระเดชพระคุณพระมงคลาจารย์ ( หลวงพ่อเชิญ กุฎีสุข) ฉายา ปุญญสิริ ร่วมกับพระครูวรกิจวิธาน (สมชัย อารีจิตพานิช) ฉายา ธุรวาโห จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 20 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา เมื่อปี พ.ศ.2537

ตลาดลาดชะโด

ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เริ่มจากเรือนแพค้าขายของชาวจีนที่ตั้งอยู่สองฝั่งคลอง ต่อมาได้สร้างเป็นตลาดไม้ริมน้ำ แล้วขยายขึ้นไปบนบกเรื่อยๆ จำนวนเกือบรอ้ยคูหา เป็นเรือนแถวขนาดใหญ่หันหน้าเข้าหากัน ทางเดินกว้างขวางในชุมชนมีวัด โรงเรียน ศาลเจ้า โรงสีและโรงภาพยนตร์ที่ยังคงสภาพแบบเดิม ชุมชนลาดชะโดเดิม เรียกว่าบ้านจักราช เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากพม่าปล้นกรุงศรีอยุธยาและถอนกำลังลงไปในปี พ.ศ.2310 บริเวณบ้านจักราช มีคลองออกไปสู่แม่น้ำน้อย ในคลองเต็มไปด้วยปลาต่างๆ โดยเฉพาะปลาชะโด อันเป็นที่มาของชื่อลาดชะโดในเวลาต่อมาถึงขนาดมีคำเตือนว่า เวลาพายเรือให้ระวังไม้พายจะไปโดนปลาชะโดเข้า

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือและอุทิศที่ดิน เดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวังและโปรดเกล้าฯให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้น เพื่อเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา Continue reading