Tag Archives: พัฒนาจุดบริการประชาชน

พัฒนาจุดบริการประชาชน


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตู้ยามสายตรวจ และจุดบริการประชาชน ตามโครงการพัฒนาตู้ยามสายตรวจของตำรวจภูธรภาค 1