Tag Archives: พดส.ตร.2/2553

จัดอบรมให้ความรู้ตามแผน พดส.ตร.2/2553

ตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด เรื่องให้สถานีตำรวจทุกแห่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามแผน พดส.ตร. 2/2553 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 2554 นั้น

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบตามแผน พดส.ตร.2/2553 และข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2554