Tag Archives: บัญชีแต่งตั้งผบก.-รองผบช

“วิเชียร”สั่งทุกหน่วยส่งบัญชีแต่งตั้งผบก.-รองผบช.ภายใน 4 ตค. กำชับห้ามเลื่อนเด็ดขาด


(1ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)มี บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด 0009.231/3666 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึงผู้บัญชาการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผบ.ตร.หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า โดยระบุว่า เพื่อการแต่งตั้งระดับผู้บังคับการ(ผบก.) และรองผู้บัญชาการ(รองผบช.) วาระประจำปี 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้

“ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานผบ.ตร.
1.ให้สำนักงานกำลังพล(สกพ.) จัดส่งบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการระดับรอง ผบก.และผบก. และบัญชีตำแหน่งว่างระดับผบก.และรองผบช.ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือก และก.ตร.ภาย ในวันที่ 1 ตุลาคม และ 4 ตุลาคมตามลำดับ เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งโดยให้สกพ.เป็นผู้จัดทำ ข้อมูลและประสานการปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
2.ให้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับรองผบก.และผบก.ผู้เหมาะสมเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น(บัญชีสรรหา) และผู้ไม่เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น(ถ้ามี) บัญชีข้อมูลคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการระดับรองผบก.เลื่อนดำรงตำแหน่งระดับ ผบก.และผบก.เลื่อนดำรงตำแหน่งระดับรองผบช. รวมทั้งบัญชีข้อมูลคัดเลือกแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน ส่งไปยังกองทะเบียนพล ภายในวันที่ 4 ตุลาคม”หนังสือเวียนผบ.ตร.ระบุ
Continue reading