Tag Archives: แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบตำรวจที่ออกบ่อย

การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน แบ่งเป็น 2 สายคือ สายอำนวยการ และสายป้องกันปราบปราม โดยวิชาที่ใช้สอบมี ดังนี้

สายอำนวยการ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– จริยธรรมทั่วไป
– คอมพิวเตอร์
สายป้องกันและปราบปราม
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
– กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

การสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายอำนวยการ และสายป้องกันปราบปราม โดยมีวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้
สายอำนวยการ
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร. จริยธรรมตำรวจ,สอบสวนข้อเท็จจริง,ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ภาษาไทย
สายป้องกันและปราบปราม
– กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร. จริยธรรมตำรวจ,สอบสวน ข้อเท็จจริง,ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

อนึ่ง ในการสอบแต่ละครั้ง ต้องมีการประชุมกำหนดขอบเขตวิชาที่จะใช้ออกข้อสอบ จึงไม่สามารถที่จะระบุรายวิชาที่จะใช้สอบในคราวต่อไปได้ชัดเจน ซึ่งการสอบครั้งที่ผ่านมาครั้งนั้น ใช้รายวิชาดังกล่าวข้างต้น

  1. ข้อสอบงานสารบรรณ
  2. ข้อสอบวิชาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. ติว พรบ. ตำรวจแห่งชาติ ข้อสอบตำรวจ ที่ออกบ่อย
  4. แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
  5. แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550 – 2554
  6. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  7. วิชาแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
  8. แนวข้อสอบงานสารบัญ พ.ศ. 2526
  9. แนวข้อสอบ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  10. แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 Continue reading