Tag Archives: รับสมัครตำรวจ

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัคร
และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2551
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (เพิ่มเติม)