งานอยุธยาแฟร์ AYUTTHAYA FAIR 2010

งาน “อยุธยาแฟร์” AYUTTHAYA FAIR 2010

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2553  เวลา 10.00 – 22.00 น.
ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ถนนสายเอเชีย)

ด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานอยุธยาแฟร์ (AYUTTHAYA FAIR 2010) ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 4  เมษายน 2553  ณ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โ ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาส ทางการตลาดผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร สินค้า OTOP สินค้าอุตสาหกรรม  SMEs การท่องเที่ยว วัฒนธรรรม และสินค้าอื่นๆ

กิจกรรมภายในงาน

1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ  จำนวน  200  บูธ
- สินค้า OTOP  (เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย / ของใช้ของประดับตกแต่ง / อาหาร / เครื่องดื่ม  และ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
- สินค้าอุตสาหกรรม/SMEs   (รถยนต์ / รองเท้า / น้ำผลไม้ / ไวน์ )
- สินค้าเกษตร / เกษตรแปรรูป / เกษตรอินทรีย์ / ไม้ดอกไม้ประดับ
- การท่องเที่ยวและบริการ
- อาหารอร่อย
- สินค้าผู้ประกอบการภายในจังหวัด
- สินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง (นนทบุรี ปทุมธานี และสระบุรี)
- สินค้าของผู้ประกอบการ 5 จังหวัด ชายแดนใต้
- ผู้ประกอบการค้าในจังหวัดประเภทอื่นๆ เช่น  ชมรมผู้สูงอายุ สมาคมคนพิการ สถาบันการศึกษา เป็นต้น

2. การเจรจาธุรกิจ (Trader พบผู้ผลิต) โดยเชิญ Trader เข้าร่วมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิต  ผู้ประกอบการค้าภายในงาน เพื่อเป็นการขยายและเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ

3. การเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์

4. การจัดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ

ดาวน์โหลดแผนการจัดงาน