Author Archives: admin

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรผักไห่

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ประจำปี 2551
โดยได้เรียนเชิญ กต.ตร.ประจำสถานีร่วมงานด้วย…

รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า และรับซื้อของเก่า

พ.ต.อ.นิสากร บุญตานนท์ ผกก.สภ.ผักไห่ เรียกประชุมด่วนผู้ประกอบการร้านค้า และรับซื้อของเก่า
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับซื้อของเก่าที่อาจจะเป็นที่ถูกลักมา อาทิเช่น
สายไฟฟ้า อุปกรณ์เสาไฟฟ้า หรือลวดทองแดง เพราะจะเป็นการปราบปรามผู้ที่กระทำความผิด
ที่จะนำมาขายให้ร้านรับซื้อของเก่า

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า ?ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า ?ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

คำสั่งแต่งตั้ง

เว็บสารนิเทศ