โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายตำรวจระดับนายพล 193 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายตำรวจระดับนายพล 193 นาย
วันนี้ (16ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และพระราชทานยศนายตำรวจชั้นนายพล ในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีชื่อตำแหน่ง และภารกิจหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จำนวน 193 ราย อาทิ

พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์ จเรตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงบประมาณ และการเงิน

พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 10 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายตำรวจชั้นนายพล 193 นาย ตามโครงสร้างใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(16ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และพระราชทานยศ นายตำรวจชั้นนายพล ในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีชื่อตำแหน่งและภารกิจหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จำนวน 193 ราย อาทิ
พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ, พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์ จเรตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงบประมาณและการเงิน, พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 10 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 193 ราย ดังนี้
1.พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชการกองทัพไทย) เป็น ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 2.พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) 3.พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์ จเรตำรวจ (สบ 8) เป็น ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน 4.พล.ต.ท.พีระพงศ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชการ ประจำสำนักงาน ผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์) เป็น จเรตำรวจ (สบ 8) 5.พล.ต.ท.สุชัย สุขพันธ์โพธาราม ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) เป็น ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง 6.พล.ต.ท.ศิริชัย มีนะกสิษฐ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) เป็น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน 7.พล.ต.ท.วีระยุทธ สิทธิมาลิก ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้างานด้านอำนวยการ) เป็น ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) 8.พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์ ผู้บัญชการ ตำรวจภูธรภาค 2 เป็น ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล 9.พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผู้บัญชาการ กองบัญชการตำรวจตระเวนชายแดน เป็น ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 10.พล.ต.ท.ณรงค์ ศิริสุนทร ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บัญชการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
11.พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันทน์ ผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองผู้บัญชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า) เป็น ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 12.พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน เป็น ผู้บัญชการ สำนักงานกฎหมายและคดี 13.พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้บัญชการ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็น ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 14.พล.ต.ต.จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 15.พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน 16.พล.ต.ต.อรรถชัย เกิดมงคล รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง 17.พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง 18.พล.ต.ต.จิรโรจน์ กี่ศิริ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานกำลังพล 19.พล.ต.ต.มนสัณ สุขกนิษฐ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองจเรตำรวจ (สบ 7) 20.พล.ต.ต.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รองผู้บัญชการประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
21.พล.ต.ต.พิสุทธิ์ พุ่มพิเชฏฐ์ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำจเรตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองจเรตำรวจ (สบ 7) 22.พล.ต.ต.เรืองชัย วัจนะพุกกะ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองผู้บัญชการ กองบัญชการศึกษา 23.สุเมธ เรืองสวัสดิ์ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 24.พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านอำนวยการ) เป็น รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 25.พล.ต.ต.วรินทร์ บุณยเกียรติ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม) เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 26.พล.ต.ต.วินัย ทองสอง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 27.พล.ต.ต.อนันต์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 28.พล.ต.ต.ดำริห์ โชตเศรษฐ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านอำนวยการ) เป็น รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 29.พล.ต.ต.วิรัตน์ เกษตรสุวรรณ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น รองผู้บัญชการ กองบัญชาการตรำวจตระเวนชายแดน 30.พล.ต.ต.สิทธิพร ศรีจันทร์ทับ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5
31.พล.ต.ต.อรรถพร อุทยานานนท์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น รองผู้บัญชการ ตำรวจภูธรภาค 6 32.พล.ต.ต.สัมพันธ์ เศรษฐาภรณ์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านสอบสวนและกฎหมาย เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน 33.พล.ต.ต.วรเทพ เมธาวัธน์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 34.พล.ต.ต.ภูมิรา วัฒนปาณี รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านอำนวยการ) เป็น รองผู้บัญชการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 35.พล.ต.ต.สุรพล ทองประเสริฐ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านกิจการพิเศษ) เป็น รองผู้บัญชการ กองบัญชการตำรวจตระเวนชายแดน 36.พล.ต.ต.สุทิน เขียวรัตน์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 เป็น รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 37.พล.ต.ต.ชวน วรวานิช รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านสอบสวนและกฎหมาย) เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 38.พล.ต.ต.สัจจะ คชหิรัญ รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้างานด้านอำนวยการ) เป็น รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์งานบุคคล) 39.พล.ต.ต.พนมศักดิ์ ทั่งทอง รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์) เป็น รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชรติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการข่าว 40.พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร รองผู้บัญชการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านสอบสวนและกฎหมาย) เป็น รองผู้บัญชการ ตำรวจภูธรคภาค 3
41.พล.ต.ต.วิบูล ปรองดอง รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชกาารตำรวจ เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี 42.พล.ต.ต.สมโชค เจริญพร รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล 43.พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผู้บัญชการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 44.พล.ต.ต.สุรพล ธนโกเศศ รองผู้บัญชาการ กองบัญชการตำรวจนครบาล เป็น รองผู้บัญชาหาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 45.พล.ต.ต.ชัยณรงค์ วงษ์สุนทร รองจเรตำรวจ (สบ 7) เป็น รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 46.พล.ต.ต.ยงยศ นาคเฉลิม รองจเรตำรวจ (สบ 7) เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล 47.พล.ต.ต.ประพันธ์ พานิคม รองผู้บัญชการ ตำรวจภูธรภาค 5 เป็น รองผู้บัญชการ กองบัญชาการตำรรวจสอบสวนกลาง 48.พล.ต.ต.สันติ วิจักขณา รองผู้บัญชการ ตำรวจภูธรภาค 6 เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน 49.พล.ต.ต.ชัยยง กีรติขจร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 50.พล.ต.ต.พิสัณห์ จุลดิลก รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 เป็น รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9
51.พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 เป็น รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 52.พล.ต.ต.ไมตรี ศรีวัชรานนท์ รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน 53.พล.ต.ต.สมบัติ ระวังสำโรง รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี 54.พล.ต.ต.วัฒนา สักกวัตร รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานกฎหมายและคดี 55.พล.ต.ต.ภัทรชัย หิรัญญะเวช รองผู้บัญชการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน เป็น รองผู้บัฐชการ สำนักงานกฎหมายและคดี 56.พล.ต.ต.เกือ้ออนันต์ ปัจฉิมสวัสดิ์ รองผู้บัญชการ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็น รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 57.พล.ต.ต.ประพัฒน์ คนตรง รองผู้บัญชการ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 58.พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี รองผู้บัญชาการ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็น รองผู้บัญชการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 59.พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำผู้ช่วยผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ เป็น ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 60.พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่อำนวยการประจำผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
61.พล.ต.ต.วิชัย รัตนยศ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำที่ปรึกษา (สบ 10) เป็น ผู้บังคับการ กองมาตรฐานวินัย 62.พล.ต.ต.ฌาณไชย แกล้วเขตต์การ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำจเรตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 63.พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำที่ปรึกษา (สบ 10) เป็น ผู้บังคับการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 64.พล.ต.ต.สมวุฒิ วรรณพิรุณ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 65.พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 66.พล.ต.ต.ครรชิต วงศ์ใหญ่ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 67.พล.ต.ต.โรจนฤทธิ์ สถานานนท์ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 68.พล.ต.ต.มนตรี โปตระนันทน์ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 69.พล.ต.ต.วีระศักดิ์ ชลายนคุปต์ ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 70.พล.ต.ต.ภักดี จิรางกูร ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ) เป็น ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>