โครงการ ปณิธานความดีปีมหามงคล

  1. สถานีตำรวจภูธรผักไห่ มุ่งมั่นตั้งใจให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประสานความสามัคคี
  2. สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จักยึดมั่นในความรู้จักสามัคคีและจักมุ่งมั่นทำความดีเพื่อประชาชน

79662