โครงการปรับภูมิทัศน์รอบสถานีตำรวจ ระยะที่ 2

ปรับภูมิทัศน์ระยะที่ 2

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ประชุมชี้แจงข้าราชกา​รตำรวจ เกี่ยวกับการดำเนินกา​รโรงพักเพื่อประชาชน ด้านการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมรอบสถานีตำรวจ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การปลูกต้นไม้ ทำสวนหย่อม สร้างที่จอดรถของกลาง