เพลงตำรวจไทย

ความเป็นมาของเพลงตำรวจไทย

เมื่อกลางปี พ.ศ.2544 พลตำรวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น มีดำริ ให้สร้างสรรค์ บทเพลงของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมขึ้นใหม่ ทั้งเนื้อร้อง และทำนอง โดยประสงค์ให้ มีเนื้อร้อง ที่มีความหมาย ท่วงทำนอง ไพเราะ สามารถ ปลุกจิตสำนึก ของ ข้าราชการตำรวจ ให้มีจิตใจ เข้มแข็ง อดทน เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นสิ่ง ปลอบขวัญ กำลังใจ ยามต้องลำบาก ตรากตรำ เหน็ดเหนื่อย จากการปฏิบัติ ภารกิจ ตลอดจน ให้บทเพลง เป็นสื่อสัมพันธ์ ถึงประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจ เห็นใจ เชื่อถือศรัทธา ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ตำรวจ

จึงมอบให้ ครูเพลง ระดับศิลปินแห่งชาติ และ ศิลปิน นักประพันธ์เพลง นักร้อง นักดนตรี ร่วมกัน สร้างสรรค์ ผลงานเพลง ที่มีท่วงทำนอง และคำร้องขึ้นใหม่ และให้นำเอา เพลง “มาร์ชผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และ เพลง “ตำรวจตระเวนชายแดน” มาบันทึกเสียงใหม่ รวบรวมไว้ใน อัลบั้ม นี้ด้วย โดยหวังให้ บทเพลงชุดนี้ เป็นบทเพลง อันทรงคุณค่า สืบไป ในอนาคตกาล

ผลงานเพลงที่กลั่นกรอง

นับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมา คณะกรรมการทุกท่าน และคณะที่ปรึกษา ซึ่งมี ครูเพลง ระดับศิลปินแห่งชาติ และศิลปิน นักร้อง นักดนตรี นักประพันธ์เพลง ระดับแนวหน้าของ เมืองไทย และ ผู้ร่วมงานทุกท่าน ได้ร่วมหารือ กำหนดแนวเพลง และช่วยกัน สร้างสรรค์ กลั่นกรอง ท่วงทำนอง และคำร้อง ของบทเพลง ถึง 9 ครั้ง ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่ สโมสรตำรวจ โดย พลตำรวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น ได้กรุณาเป็นประธาน ร่วมประชุม ให้คำปรึกษาหารือ และ พิจารณาบทเพลง ร่วมกับคณะกรรมการ และบรรดาครูเพลง อย่างใกล้ชิด ดูแล เอาใจใส่ ติดตาม ความก้าวหน้า และให้การสนับสนุน โดยตลอดมา

จนได้ผลงาน เพลงคุณภาพ บรรจุไว้ในอัลบั้มชุด ” ผู้พิทักษ์ ” จำนวน 13 เพลง โดยได้นำ เพลงเก่า ที่มีคุณค่า 2 เพลง คือ เพลง “มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์” และ เพลง “ตำรวจตระเวนชายแดน” มาบันทึก เสียงร้อง เสียงดนตรี อีกครั้ง โดยคงไว้ซึ่ง ท่วงทำนอง และ คำร้อง เดิม ส่วนบทเพลงอีก 11 เพลง เป็นเพลงที่ ศิลปิน ผู้ประพันธ์ คำร้อง และ ทำนอง ได้สร้างสรรค์ ขึ้นใหม่ทั้งหมด ประกอบด้วย เพลงมาร์ชปลุกใจ และเพลงซาบซึ้งใจ

เมื่อได้ผลงานเพลงคุณภาพ ดังที่ตั้งใจแล้ว ต่อมาวันที่ 4 กันยายน 2544 ได้มอบให้ ศิลปิน นักประพันธ์เพลง นักดนตรี ฝีมือเยี่ยม และนักร้องยอดนิยม นำบทเพลง ไปบันทึกเสียง ในห้องบันทึกเสียง ถึง 5 แห่ง โดย

เพลง “ผู้พิทักษ์” , “คือเพื่อน”, “ด้วยศรัทธา”, “ตำรวจไทย”, และ “นาทีระทึก” ใช้ ห้องบันทึกเสียง ทีวีธันเดอร์ โดย คุณภูษิต ไล้ทอง, คุณศรายุทธ สุปัญโญ , อาจารย์วิจิตร์ จิตรรังสรรค์ , อาจารย์นคร ถนอมทรัพย์ ,อาจารย์สมพจน์ สิงห์สุวรรณ และ อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ช่วยกันดูแลการบันทึกเสียง

เพลง “เพราะฉันมีเธอดูแล” ได้มอบให้ บริษัท แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ดำเนินการ

เพลง “ชีวิตกับความฝัน” อาจารย์ ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นผู้ดูแลการบันทึกเสียง โดยใช้ ห้องบันทึกเสียง ปีเตอร์แพน

เพลง “มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์”, “ตำรวจตระเวนชายแดน” , “อุดมคติตำรวจ” , “ตำรวจแห่งชาติ” และ “แด่เธอตำรวจไทย” บันทึกเสียงที่ ห้องบันทึกเสียงศรีสยาม โดยมี อาจารย์ปราจีน ทรงเผ่า , อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร , พ.ต.ท.ทีฆา โพธิเวส , น.ต.มนู อยู่อ่อน เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน และควบคุมดนตรี

เพลง “ตำรวจภูธร” บันทึกเสียงที่ สูติโอแจม โดย อาจารย์สุรพล โทณะวณิก ช่วยควบคุมกำกับดูแล การบันทึกเสียง

หลังจากนั้นได้รวบรวม ผลงานเพลงทั้งหมด มาผสมเสียงร้อง เสียงดนตรี ให้กลมกลืน ที่ ห้องบันทึกเสียง ศรีสยาม แล้วจัดทำเป็น เพลงต้นฉบับ เพื่อนำไปผลิตเทป และ CD ต่อไป

สำหรับผู้ขับร้องเพลง ในอัลบั้มชุดนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นักร้องระดับแนวหน้า อาทิ คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล ร้องเพลง คือเพื่อน , คุณดาวใจ ไพจิตร ร้องเพลง ด้วยศรัทธา, คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ร้องเพลง นาทีระทึก , คุณชรัส เฟื่องอารมย์ ร้องเพลง ชีวิตกับความฝัน ,คุณรัดเกล้า อามระดิษ ร้องเพลง แด่เธอตำรวจไทย และสำหรับเพลง “ผู้พิทักษ์” ซึ่งเป็นเพลงเด่นในอัลบั้มชุดนี้ พ.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล นายตำรวจราชสำนักประจำ เป็นผู้ขับร้อง

ทั้งนี้การควบคุม กำกับ ดูแลประสานงาน ดำเนินการบันทึกเสียง การผลิต เทป และ CD ตลอดจนการจัดทำหนังสือนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.รณรงค์ ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้ดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเพลงตำรวจ

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพลงผู้พิทักษ์

เพราะฉันมีเธอดูแล

ชีวิตกับความฝัน

แด่เธอ..ตำรวจไทย

คือเพื่อน

นาที..ระทึก

ด้วยศรัทธา

มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์

อุดมคติตำรวจ

ตำรวจแห่งชาติ

ที่มา http://www.royalthaipolice.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>