เปิดสอบ ก.พ.ประจำปี 2553

ประกาศ สำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ


ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553

รับ สมัครตั้งแต่ 3 – 25 พ.ค.2553

รับผู้สำเร็จการศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิข้างต้นที่ ก.พ. รับรอง

วิธี การรับสมัคร

ขั้น ตอนที่ 1 ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤษภาคม 2553
•กรอก ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน (2 ครั้ง) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบให้โดยอัตโนมัติ
•สั่ง พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ฯ
•หากผู้สมัครทำแบบฟอร์มการชำระเงินหาย หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มสามารถค้นหาแบบฟอร์มฯ ในระบบ
โดยกรอก ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน และ สั่งพิมพ์ใหม่ได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อมูล ที่ปรากฏในแบบฟอร์มการชำระเงิน มิฉะนั้นจะไม่สามารถค้นหาได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 4 – 26 พฤษภาคม 2553
•นำแบบฟอร์มฯ ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการสมัครสอบ
•หากผู้สมัครไม่ชำระเงินค่า ธรรมเนียมการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด แม้ว่าจะได้ลงทะเบียนเพื่อรับแบบฟอร์มการชำระเงินแล้ว ก็จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้ และสำนักงาน ก.พ. จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้

ขั้นตอนที่ 3 กรอกใบสมัครและเลือกศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 4 – 28 พฤษภาคม 2553
•ผู้ที่ชำระเงินแล้ว จะต้องเข้าระบบอีกครั้งเพื่อกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร โดยกรอกชื่อ นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ซึ่งจะปรากฏใบสมัครที่มีข้อมูลเดิมที่กรอกไว้ขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเลือกศูนย์สอบซึ่งยังมีที่นั่งว่างอยู่ตามที่ต้องการ
•หากชื่อ – นามสกุลที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถแก้ไขได้โดยพิมพ์ทับข้อมูลเดิม แต่จะไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนที่ปรากฏในใบสมัครได้
•ผู้สมัคร สามารถเลือกศูนย์สอบได้เพียงศูนย์สอบเดียว หากต้องการแก้ไข สามารถกดเลือกศูนย์สอบใหม่ได้ แต่เมื่อกดส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
•ในกรณีที่ศูนย์สอบที่ผู้สมัคร ประสงค์จะเลือกไม่มีที่นั่งเหลืออยู่ ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถเลือกที่นั่งในศูนย์สอบนั้นได้ ผู้สมัครจะต้องกลับไปดำเนินการเลือกที่นั่งในศูนย์สอบอื่นๆ ที่ยังมี ที่ว่างอยู่
•ผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว แต่ไม่ได้เข้าไปกรอกข้อมูลในใบสมัครและเลือกศูนย์สอบภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้ และสำนักงาน ก.พ. จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้
•หลังจากกดส่งใบสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งใบสมัครดังกล่าว จะยังไม่มีเลขประจำตัวสอบ
•ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำ ตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดวิธีการสมัครสอบ และดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หรือเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) ประจำปี 2553

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) ประจำปี 2553

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันศูนย์สอบต่างๆ

        กรุงเทพและปริมณฑล
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบกรุงเทพและปริมณฑล
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        ฉะเชิงเทรา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฉะเชิงเทรา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        ชลบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบชลบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        พระนครศรีอยุธยา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพระนครศรีอยุธยา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        ราชบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบราชบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        เชียงราย
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเชียงราย
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        เชียงใหม่
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเชียงใหม่
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
 แผนที่สนามสอบ
          

        ลำปาง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบลำปาง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        พิษณุโลก
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพิษณุโลก
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        นครสวรรค์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครสวรรค์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        อุดรธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอุดรธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        ขอนแก่น
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบขอนแก่น
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ นอกอำเภอเมือง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        อุบลราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอุบลราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        นครราชสีมา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครราชสีมา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        สุราษฎร์ธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสุราษฎร์ราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  ม.ราชภัฎสุราษฎร์   
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.เทพมิตรศึกษา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.เทศบาล5  
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.พุนพินพิทยาคม
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.เมืองสุราษฎร์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.สุราษฎร์พิทยา      

        นครศรีธรรมราช
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครศรีธรรมราช
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        สงขลา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสงขลา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
 แผนที่สนามสอบใหญ่ 10 โรงเรียน
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสงขลา 5  โรงเรียน