สภ.ผักไห่ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำลด และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จึงออกมาตรการและมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติ ดังนี้
1. ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
1.1 ให้พันตำรวจโทภูบดี ศรศิลป์ สารวัตร ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรผักไห่ นำตู้แดงพิเศษ ไปติดตั้งที่เต็นท์พักแรมชั่วคราวของผู้ประสบอุทกภัยทุกเต๊นท์ และให้เวร 70 เวรประจำการ (20) สายตรวจรับผิดชอบพื้นที่ ออกตรวจพื้นที่ และลงลายมือชื่อตรวจตู้แดงทุก 2 ชั่วโมง
1.2 ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ทุกนายออกพบปะ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นๆ โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย ประสานขอความร่วมมือฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ หรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ร่วมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัย และให้ข้าราชกาตำรวจสถานีตำรวจภูธรผักไห่ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ออกไปทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 นาฬิกา ของทุกวัน และให้ถ่ายภาพผลการปฏิบัตินำส่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันวันละ 1 ชุด ตามบัญชีผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้
1.3 สายตรวจตำบลรับผิดชอบพื้นที่ ให้นำเรือท้องแบนของสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ออกทำความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งไม่สามารถเดินทางออกมาได้ และให้ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือหรือสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนรับทราบ
1.4 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเฉพาะขบวนยานพาหนะซึ่งบรรทุกเวชภัณฑ์ หรือสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทั้งนี้ต้องนำเข้าสู่ที่หมายให้เร็วที่สุด อย่าให้สิ่งของเกิดการชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเน่าเสียเป็นอันขาด กรณีเส้นทางถูกตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวาง พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลสำหรับตัดสินใจในการเดินทาง
ตามข้อ 1.1 – 1.4 ให้อยู่ในการควบคุม กำกับดูแลของ พันตำรวจโทชูเกียรติ คงพานิช รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรผักไห่ โดยให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับแรก และให้ถ่ายภาพไว้ทุกระยะของการดำเนินการ

2. ชุดระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงน้ำท่วมและน้ำลด
2.1 ให้พันตำรวจโทรณชัย อังกระโทก สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรผักไห่ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยชุดสืบสวน พิจารณาระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงน้ำท่วมและน้ำลดโดยระดมสรรพกำลังในการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2.2 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบพื้นที่และชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบทุกนาย ออกตรวจตราป้องกันเหตุในเขตพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตบ้านเรือน หรือสถานประกอบการที่ประชาชนละทิ้งเนื่องจากน้ำท่วม และสถานที่ที่ประชาชนนำทรัพย์สินไปเก็บรักษาไว้ เช่น การจอดรถไว้ริมถนนที่น้ำท่วมไม่ถึง หรือจอดรถไว้ที่สาธารณะต่างๆ เป็นต้น โดยประสานเจ้าของสถานที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ทำราวเหล็กล็อคล้อรถ ทำรั่วกั้น หรือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น เพื่อรักษาความงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบภัย
2.3 ให้พนักงานสอบสวนเวรอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความต่างๆ เกี่ยวกับอุทกภัย ให้มีผลการดำเนินการที่รวดเร็ว
ตามข้อ 2.1 – 2.3 ให้อยู่ในการควบคุม กำกับดูแลของ พันตำรวจโทไพศาล แย้มบางยาง รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรผักไห่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>