สถานีตำรวจภูธรผักไห่ เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

14098 14096