ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

ผกก.สภ.ผักไห่ นำข้าราชการตำรวจฯ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่

30 thoughts on “ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

 1. to

  ร่วมกันเทิดทูลสถาบัน

  1.พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน
  2.พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
  3.พระองค์ คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
  4.พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
  5.พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข
  6.ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  7.พระองค์ ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เปรียบเสมือนองค์เทวดาที่เสด็จจากฟ้าลงมาแก้ปัญหาชาวดิน
  8.พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
  9.พระองค์ ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของปวงชาวไทย
  10.พระองค์คือ พ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในทางที่ดีทั้งหมด อย่างหาที่เปรียบไม่ได้
  11.พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น พอเพียง
  12.พระองค์ ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุง สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคมิได้ทรงว่างเว้น
  13.พระองค์ทรงทำ ให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ
  14. พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข
  15.พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ
  16.พระองค์นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา
  17. พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกร
  18.พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนทุกข์สุข ของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ
  19.พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้อาณาประชาราษฎร์ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด โดยมิได้ทรงถือพระองค์
  20. พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไม่ว่า ณ ที่ไหน เวลาใด ประชาชนจะเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น
  21. ยามใดที่บ้านเมืองเกิดทุกข์เข็ญราษฎรไม่เป็นสุข พระองค์ก็ทรงเป็นธารน้ำใสที่ดับไฟร้อนให้สงบ
  22.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยโดยแท้
  23.ใน โลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง
  24.พระบรมราโชวาทที่ตรัสไว้ในวโรกาสต่างๆล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถ
  25.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
  26.พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
  27. เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
  28.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  29. ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน
  30. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผลโดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ
  31.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  32. เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึงของเกษตรกรคนไทย
  33. เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก
  34. พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
  35. ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ
  36.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  37. “๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำความดี เพื่อถวายในหลวง
  38.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
  39.เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  40.เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ
  41.ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป
  42.เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป
  43.เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง
  44.กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
  45.โครงการพระราชดำริช่วยแก้ปัญหาให้ราษฎรที่ยากจน
  46.ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา
  47.พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง
  48.พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข
  49.ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง
  50.พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม

  Reply
 2. Bart3 จ.ส.อ.สนั่น ศรีโสดาพล และครอบครัว

  ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแคว้นแดนไทยและสากลโลก จงโปรดคุ้มครองอภิบาลรักษา ให้พระองค์มีทรงมีพระชนม์มายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ

  Reply
 3. Bart3 ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓

  สองพระหัตถ์ ปัดเป่า บรรเทาทุกข์ สองพระบาท ดั้นบุก ทุกแห่งหน สองพระเนตร แลไกล ดุจสายชล หนึ่งพระทัย เปี่ยมล้น พระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

  Reply
 4. Bart3 จ.ส.อ.วิเชียร อยู่สำราญ และครอบครัว

  พวกเราโชคดีที่เกิดมามีพ่อหลวงที่ทรงห่วงใยลูก ๆ ทุกคน ทรง ทำงานหนักเพื่อให้ลูก ๆ อยู่อย่างมีความสุข แล้วพวกเราทุกคนละทำความดีให้กับพ่อหลวงแล้วหรือยัง ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ

  Reply
 5. Bart3 จ.ส.อ.ทองสืบ ดิกขุนทด และครอบครัว

  ไม่มีสิ่งใดเทียบเปรียบปราณ องค์พระภูบาล ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย ธ ทรงพระเกียรติเกริกไกร ผองชนชาวไทย ถวายพระพรมงคล ปกปักรักษาปวงชน มากล้นพระคุณบารมี ขอทรงยืนยงวงศ์จักรี ตราบชั่วชีวี ขอจงทรงพระเจริญ ..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  Reply
 6. Bart3 จ.ส.อ.สุพัต พิมพ์เกาะ และครอบครัว

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะ อดทน และ เสียสละด้วยความตรากตรำโดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก แต่ทรงงานเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าโดยตลอด นับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  Reply
 7. Bart3 จ.ส.อ.ธวัชชัย เทศสูงเนิน และครอบครัว

  บ้านเมืองของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพวกเราจึงขอร่วมใจเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

  Reply
 8. Bart3 จ.ส.อ.สามารถ ลอยศักดิ์ และครอบครัว

  เหนื่อยเหลือเกินกับภาระหน้าที่ และระบบที่ซับซ้อนวุ่นวาย ทำให้ทำงานลำบากเหลือเกิน แต่เพราะตัวอย่างที่พ่อทำ เพราะพระราชดำรัสที่ฝากไว้ และเพราะอยู่ในช่วงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เพื่อพ่อเรื่องราวที่ทำอยู่ดูเล็กลง อยากขอพระบารมีที่ยิ่งใหญ่ปกเกล้าปกกระหม่อม แผ่ไพศาลลงมาแก่เกล้ากระหม่อม ให้ผ่านช่วงนี้ไป เห็นความคิดและความรู้สึกในมุมกว้างอย่างมีสติเท่าทัน ขอให้ปฏิบัติภารกิจได้ง่ายขึ้น แม้มีคนคิดร้ายก็ขอให้เค้าได้คิดและได้ประสบสิ่งดีๆที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดที่กว้างกว่าภายในตนเองได้ โดยมองตนให้ถูกตรง มองผู้อื่นด้วยเมตตา ขอให้พระเมตตาแผ่ไพศาลผู้มืดบอดได้ ทุกข์และสุขที่มีในชีวิต ทำให้เข้าใจพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ยากยิ่งได้เป็นอย่างดี สุดชีวิตขอถวายความจงรักภัคดีเป็นข้ารองพระบาทที่ดีที่สุดต่อไป ขอจงทรงพระเจริญ

  Reply
 9. Bart3 จ.ส.อ.วินัย เกษทองมา และครอบครัว

  ช่วยกันคนละไม้คนละมือ… อย่าให้ใครมาทำร้ายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย… พวกเรามีพ่อหลวงเพียงคนเดียวในชีวิต และจะไม่มีใครมาแทนที่พ่อหลวงของเราได้… ตราบใดที่พวกเรายังมีลมหายใจ…เราก็จะปกป้องไว้ด้วยชีวิต.

  Reply
 10. Bart3 จ.ส.อ.สมบูรณ์ สามารถกิจ และครอบครัว

  ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศไทยและสากลโลกจงปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ และ ทรงพระเกษมสำราญ

  Reply
 11. Bart3 จ.ส.อ.วรวิทย์ คุญหงษ์ และครอบครัว

  ขอให้พระองค์ทรงมีแต่ความสุขทั้งพระวรกายและความสุขจิตใจขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีพระชนมายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  Reply
 12. Bart3 จ.ส.อ.เรืองศรี สุมาลี และครอบครัว

  ทุกครั้งที่มองเห็นทุกย่างก้าวของพระองค์ท่าน รู้สึกตื้นตันจนบอกไม่ถูก อยากเห็นพระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยไปอีกยาวนาน รู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำแด่ปวงชนของท่าน รักในหลวง จะขอเป็นข้าใต้ฝ่าละอองพระบาทตราบจนชีวิตจะหาไม่ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  Reply
 13. Bart3 จ.ส.อ.วงศ์ สมุทรสาคร และครอบครัว

  เราก็เป็นคนหนึ่งที่รักในหลวงและพระราชินีมาก มีความรู้สึกแรงกล้า ที่ต้องการเป็นคนดี ทำประโยชน์ให้แผ่นดินเกิดมากที่สุด เพื่อให้พ่อหลวงท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  Reply
 14. Bart3 จ.ส.อ.ปัญญา ภูดอนนาง และครอบครัว

  แม้ไม่ได้ใกล้ชิดรับใช้ใต้เบื้องพระยุคคลบาท แต่ก็จะประพฤติตนเป็นคนไทยที่ดี จะทำงานในอาชีพอย่างสุจริต จะไม่ลืมพระคุณของพระองค์ และแผ่นดินไทยจะไม่ให้ใครมารุกรานได้เลย

  Reply
 15. Bart3 จ.ส.อ.สุพล เงินแท้ และครอบครัว

  ข้าพระพุทธเจ้า…ได้เกิดและลืมตาบนแผ่นดินนี้ ตั้งแต่เล็กๆ จนโต ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้สัมผัสถึงพระบารมีที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย ท่านทรงที่จะยอมเหนื่อยพระวรกายเพื่อประชาชนคนไทยที่จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท่านทรงปลูกฝังให้คนไทยรักกัน ให้คนไทยมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และยังทรงสอนให้เรารู้จักชีวิตที่พอเพียง ข้าพระพุทธเจ้ามีความสุขที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพระองค์ท่านเป็นพ่อของแผ่นดิน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  Reply
 16. Bart3 ส.อ.วรวิทย์ คำปัง และครอบครัว

  ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วแคว้นแดนไทยและสากลโลก จงโปรดคุ้มครองอภิบาลรักษา ให้พระองค์มีทรงมีพระชนมายุยาวนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  Reply
 17. Bart3 ส.อ.เสริง ธนานุรักษ์ และครอบครัว

  ขอสดุดี พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ถ้าคนไทยรวมน้ำใจให้เป็นชาติ ถ้าคนไทยไม่ขลาดแม้นศักดิ์ศรี ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี ชาติวันนี้ไทยเจริญสรรเสริญ พระบารมี

  Reply
 18. Bart3 ส.อ.อนุชา ลัดดางาม และครอบครัว

  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยังยืนนาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ตลอดยิ่งยืนนาน

  Reply
 19. Bart3 จ.ส.อ.ประกิจ แสนจะบก และครอบครัว

  ทุกพระราชดำรัสที่ตรัสสั่งสอน ทุกพระราชดำริทุกแนวทางที่ทรงแสดงให้เห็น ขอน้อมนำมาเป็นแนวทางแห่งการดำรงตนของต้นกล้าต้นเล็ก ๆ ต้นหนึ่ง เพื่อให้ต้นกล้าต้นนี้มีคุณค่า ที่สุดในอันจะทดแทนคุณแห่งแผ่นดินที่กำเนิด

  Reply
 20. Bart3 ส.อ.วุฒิกร สังกะสี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะ อดทน และ เสียสละด้วยความตรากตรำโดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ทรงงานเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าโดยตลอด นับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  Reply
 21. Bart3 ส.ท.สมชาย เกาะม่วงหมู่ และครอบครัว

  หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง ทรงชี้นำการทำกินใช้สินทรัพย์ ไม่ตกอับรู้พอเพียงเลี้ยงปากท้อง ใช้ชีวิตคู่หลักธรรมตามครรลอง ชีวิตครองความสุขพ้นทุกข์ภัย ทรงเป็นยอดนักปกครองที่เชี่ยวชาญ ธ ประสานการณ์วิกฤตวินิจฉัย ธ ทรงเป็นบิตุรงค์ที่เกรียงไกร สอนลูกให้รู้รักสามัคคี ทรงเป็นยอดอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ปรีชาเลิศ บรรเจิดศรี “พระมหาชนก” แขวงหลักธรรมนำชีวี สอนให้มีวิริยะพยายาม หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประชาชาติทั้งประเทศทุกเขตขาม ภาคภูมิใจในจริยวัตรที่งดงาม จารึกนามเทิดไท้ในราชันย์ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อม จึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส อันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ

  Reply
 22. Bart3 ส.อ.สติพร ผิวหอม

  ขBart3 ส.ทออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและอยู่กับปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

  Reply

Leave a Reply to Bart3 จ.ส.อ.สนั่น ศรีโสดาพล และครอบครัว Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>