แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับ รองผบก.-สว.สตม.

วันนี้( 27 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจระดับ รองผบก. – สว. ทั่วประเทศ  ล่าสุดหลาย บช.ได้ทำบัญชีการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจระดับ รองผบก. – สว. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมประกาศในวันพรุ่งนี้ (28 ม.ค.)  โดยในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของ ตร.

สำหรับ บช.สตม. มีการแต่งตั้งรวม 100 ตำแหน่ง  ซึ่งนายตำรวจที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้ง อาทิ
พ.ต.อ.หญิง วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์ เป็น รอง ผบก.อก.สตม.
พ.ต.อ.กฤษกร  พลีธัญญวงศ์  เป็น รอง ผบก.ตม.2
พ.ต.อ.นุชิต ศรีสมพงษ์ เป็น รอง ผบก.สส.สตม.
พ.ต.อ.บัณฑิต ตุงคะเศรณี  นายตำรวจติดตาม นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็น รอง ผบก.ตม.5
พ.ต.อ.อดิฐพร ศิริชัย  เป็น รอง ผบก.อก.สตม.
พ.ต.ท.ชำนาญ  ถนัดหนังสือ เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง ศวรรษา  มานะปรีชา เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.วิศิษฐ  ชำนาญไพร  เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิง กนกศรี ธุระทอง เป็น ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
พ.ต.อ.ชนัตพล  ยงบรรเจิด เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.สตม.
พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ  เป็น ผกก.1 บก.ตม.1
พ.ต.อ.โอฬาร  พยัคฆภรณ์   เป็น ผกก.1 บก.ตม.1
พ.ต.ท.ภัคพงษ์ สายอุบล เป็น ผกก.สืบสวนปราบปราม ตม.2
พ.ต.ท.ธีรยุทธ บุตรน้ำเพชร เป็น ผกก.ด่าน ตม.อท.ภูเก็ต
พ.ต.ท.พิชิต อิทธิปาทชัย เป็น ผกก.ด่าน ตม.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.มานัด ศรีวงษา เป็น ผกก.ด่านตม. จว.สระแก้ว
พ.ต.ท.ธราธร  พิบูลย์  เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.ท.สิทธิ์  ศิริกังวานกุล เป็น ผกก.ตม.จว.หนองคาย
พ.ต.ท.ณัชธฤต ปิ่นปัก  เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.6
พ.ต.ท.สงกรานต์  ศิริไพบูลย์  เป็น ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6
พ.ต.อ.ภาณุรักษ์ ร่วมรักษ์ เป็น ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต
พ.ต.ท.ชยวุฒิ  จันทรสมบูรณ์ เป็น ผกก.ตม.จว.สตูล
พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ  เป็น ผกก.1บก.สส.สตม.
พ.ต.ท.ชลิสร์  สโรบล เป็น ผกก.ฝอ.ศคส.ตม.
พ.ต.อ.วิวัฒน์ อมรวิวัฒน์ เป็น ผกก.2 สส.สตม.
พ.ต.อ.รณกร  ฤทธิ์รงค์ เป็น ผกก.ฝ่ายประมวลผล ศคส.ตม.
พ.ต.ท.กัมปนาท หิรัญศุภโชติ เป็น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.ณรงค์ชัย วงศ์ชนะภัย เป็น รอง ผกก.ฝอ.3  บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.วัลลภ ขุนหมื่น  เป็น รอง ผกก.ฝอ. บก.อก.ตม.1
พ.ต.ท.เชิดศักดิ์ ต้นสกุลพร เป็น รอง ผกก.2 บก.ตม.1
พ.ต.ท.หญิง แจ่มศรี สุรัสสนันท์ เป็น รอง ผกก.3 บก.ตม.1
พ.ต.ท.หญิง รำไพ ศรีไย  เป็น รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ
พ.ต.ท.คชาธร คำเที่ยง เป็น รอง ผกก.ตม.ขาออกด่านตม.ทสภ.ตม.2
พ.ต.ท.โปร รินสโสดิ์ เป็น รอง ผกก.ตม.ขาออกด่านตม.ทสภ.ตม.2
พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ ยรรยง เป็น รอง ผกก.ฝ่ายตรวจตรา ด่านตม.ทสภ.ตม.2
พ.ต.ท.หญิง ยุพิน โพธิ์ชนะพันธุ์ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายตรวจตรา ด่านตม.ทสภ.ตม.2
พ.ต.ท.หญิง จำรัสลักษณ์ ศิริปาเค  เป็น รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตม.ทสภ.ตม.2
พ.ต.ท.อภิชาติ พุ่มพวง เป็น รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตม.ทสภ.ตม.2
พ.ต.ท.พนมไพร จักรภาส เป็น รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี
พ.ต.ท.เบญจพล รอดสวาสดิ์  เป็น รอง ผกก.ตม.จว.สระแก้ว
พ.ต.ท.พิษณุ พรานมนัส เป็น รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย
พ.ต.ท.บุญชัย โควรรญสตูร เป็น รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5
พ.ต.ท.อโนทัย แสงเฟือง เป็น รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5
พ.ต.ท.สุภฤภษ์ พันธ์โกศล เป็น รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6
พ.ต.ท.สมชาย จิตสงบ เป็น รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย
พ.ต.ท.วีรยศ การุณยธร เป็น รอง ผกก.ตม.จว.ระนอง
พ.ต.ท.จิตติ สามทอง เป็น รอง ผกก.บก.สส.สตม.

ที่มา