พัฒนาจุดบริการประชาชน


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตู้ยามสายตรวจ และจุดบริการประชาชน ตามโครงการพัฒนาตู้ยามสายตรวจของตำรวจภูธรภาค 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>