ประชุมมอบรางวัลตำรวจบริการดีเด่น

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2555 ผกก.สภ.ผักไห่ เรียกประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน กรกฎาคม 2555 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากหน่วยเหนือ และในโอกาสเดียวกันก็ได้เชิญ กต.ตร.สถานี มาเป็นเกียรติในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจบริการดีเด่น ทั้ง 4 ด้าน ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน
ประกอบด้วย บริการประชาชนดีเด่น
1.ด้านการบริการทั่วไป ได้แก่ ด.ต.ณัฐกิตติ สุคนธ์เตชาวัชร์
2.ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ได้แก่ ด.ต.สุเทพ พรมแก้ว
3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ ส.ต.อ.สมชาติ สุภศรี
และ 4.ด้านการอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ ส.ต.อ.วัฒนา ทีทัดด้วง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>