ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก.

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) ประจำปี 2553

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ.  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) ประจำปี 2553

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันศูนย์สอบต่างๆ

        กรุงเทพและปริมณฑล
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบกรุงเทพและปริมณฑล
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        ฉะเชิงเทรา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฉะเชิงเทรา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        ชลบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบชลบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        พระนครศรีอยุธยา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพระนครศรีอยุธยา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        ราชบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบราชบุรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        เชียงราย
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเชียงราย
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        เชียงใหม่
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเชียงใหม่
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
 แผนที่สนามสอบ
          

        ลำปาง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบลำปาง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        พิษณุโลก
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพิษณุโลก
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        นครสวรรค์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครสวรรค์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        อุดรธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอุดรธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        ขอนแก่น
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบขอนแก่น
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ นอกอำเภอเมือง
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        อุบลราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอุบลราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        นครราชสีมา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครราชสีมา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        สุราษฎร์ธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสุราษฎร์ราชธานี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  ม.ราชภัฎสุราษฎร์   
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.เทพมิตรศึกษา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.เทศบาล5  
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.พุนพินพิทยาคม
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.เมืองสุราษฎร์
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ  รร.สุราษฎร์พิทยา      

        นครศรีธรรมราช
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบนครศรีธรรมราช
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ

        สงขลา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวช.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปวท. อนุปริญญา  ปวส.
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาตรี
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปริญญาโท
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสงขลา
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
 แผนที่สนามสอบใหญ่ 10 โรงเรียน
            คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสงขลา 5  โรงเรียน

One thought on “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>