ประกาศผลสอบภาค ก (อปท) ทั่วประเทศ

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล