ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ภาค ก.(อปท)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยศูนย์สอบจังหวัด 13 ศูนย์สอบ ได้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด
พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2551 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นและศูนย์สอบจังหวัดทั้ง 13 ศูนย์สอบ ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบเท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว โดยมีผู้มีสิทธิเข้าสอบตามรายชื่อของประกาศของศูนย์สอบจังหวัด ทั้ง 13 ศูนย์สอบ ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้าสอบ ของศูนย์สอบทั้ง 13 ศูนย์สอบ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสาร
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปและวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. หรือ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2251 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ตามประกาศ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ
หากมีความประสงค์จะตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบ หรือตำแหน่งที่มีสิทธิเข้าสอบไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งศูนย์สอบฯ ที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นใบสมัครไว้ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ศูนย์สอบ จังหวัดที่รับสมัคร จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ดูรายละเอียดทั้งหมด ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ภาค ก.