ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัคร
และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2551
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (เพิ่มเติม)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>