ตรวจประเมินผลโครงการโรงพักเพื่อประชาชน


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ นำแฟ้มโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ให้คณะกรรมการตรวจประเมินผลระดับ บก. เพื่อตรวจสอบผลคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ ตร. ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา