ณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รั่ปชั่น

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยม ในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่ได้ผลที่สุด

ทุจริต2-1