การเลือกตั้งท้องถิ่น

การเลือกตั้งท้องถิ่น

การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
การเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าสำคัญ แทนพวกเรา  เช่น  ปกป้องผลประโยชน์  และดูทุกข์สุกของประชาชนในท้องถิ่น  ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งหากไม่มีผู้แทนก็จะไม่มีผู้นำเสนอปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไข
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น
ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม ประเพณี
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย  โรคติดต่อ
ส่งเสริมพัฒนา  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ
 
 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
มีสัญชาติไทย  ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี
มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เช่น ถ้าเราอาศัยอยู่ใน อบต.  ก็เลือกนายก อบต. กับ ส.อบต.  เช่นกัน  ถ้าอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  ก็เลือก  นายกเทศมนตรี กับ ส.ท.  เป็นต้น
 
 
การเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับต้อง เตรียมพร้อม เหมือนกันดังนี้
20 วัน ก่อนวันเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่ ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชนหรือที่เลือก ตั้ง
15 วัน ก่อนวันเลือกตั้งเจ้าบ้านจะได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลและที่เลือกตั้ง
10 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมี ชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่น คำร้องขอเพิ่มขึ้น-ถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 
 
ก่อนไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง  ขอให้เตรียมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุใช้ได้)
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
บัตรประจำตัวหรือหลักฐานที่ราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน  เช่น  ใบขับขี่  หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)
 
 
เป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น  รับรู้ปัญหาของท้องถิ่น
มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว
มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์  โดยไม่ผิดกฎหมาย
เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ  เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไขโดยเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและปฏิบัติได้จริง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อร่วมกันพัฒนา
เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม
มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง  เช่น  แจกเงินหรือสิ่งของ
 
 
เมื่อท่านมีโอกาสไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือก ตั้งแล้วไม่ควรเลือกผู้สมัครที่โกงการเลือกตั้งเป็นผู้แทนท้องถิ่นใน ทุกระดับเพราะผู้สมัครที่โกงการเลือกตั้งโดยใช้เงินซื้อเสียงหัวละไม่กี่ ร้อยบาท เมื่อได้เข้าไปบริหารเงินงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งมาจากภาษีของเราเองแล้วไป ถอนทุนคืนทำให้พวกเราได้รับประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นไม่เต็มที่ เช่น ถนน สะพาน  ใช้ได้ไม่นานก็ชำรุดเสียหาย
ดังนั้น พวกเราต้องไปเลือกตั้งด้วยใจบริ สุทธิด้วยการไม่รับเงินซื้อเสียงหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร  แต่เลือกผู้แทนที่ดีไปบริหารงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะดีกว่า
 
  การทุจริตเลือกตั้งส่งผลเสียหายต่อท้องถิ่นอย่างไร
  ท้องถิ่นสูญเสียงบประมาณ  ซึ่งมาจากภาษีของพวกเราในการจัดการเลือกตั้งใหม่
ผู้แทนที่เลือกเข้าไปจะโกงเงินภาษี  ทำให้ท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
   
ดังนั้น เมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตังไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินสิ่งของ  หรือมีการเลือกรับเงินหรือทรัพย์สิน  ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือรวบรวมหลักฐานการทุจริตแจ้งต่อตำรวจในพื้นที่  กกต.จังหวัด กกต.ท้องถิ่น หรือแจ้งให้กกต.ส่วนกลาง  สายด่วน 1171 ทราบ
 
 
7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ขอรับแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 31 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้  และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยยื่นต่อนายทะเบียน อำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ด้วยตนเองหรือ
มอบหมายผู้อื่นหรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 
1
สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
2
สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
3
สิทธิสมัครรับเลือกตังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
4
สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
5
สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
6
สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้อง ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

 
 
ในระหว่างที่มีการเลือกตั้งเรามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ เช่น
ติดตามการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
สังเกตการณ์ทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  เช่น  เปิดหีบบัตรตรงเวลาหรือมีบัตรอยู่ในหีบก่อนเปิดหีบหรือไม่
เฝ้าติดตามการนับคะแนนว่ากรรมการมีการอ่านคะแนนถูกต้องหรือไม่ ฯลฯ
 
 
แม้การเลือกตังเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ท่านยังสามรถตรวจสอบการทำงานของผู้แทนในระดับท้องถิ่นได้ ดังนี้
มีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น การเข้ารับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นหรือติดตามประกาศต่างๆของท้องถิ่น  รวมทั้งให้ความคิดเห็นในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น ติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นหรือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมทางด้านกฎหมาย เช่น การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ หรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาท้องถิ่น
 
 
สมาชิกสภาท้องถิ่นนับ คะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้งรวมกัน ณ สถานที่นับคะแนนแห่งใด แห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียว เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ของเขตหมู่บ้าน ก. ให้นับคะแนนรวมกันเพียงแห่งเดียวในเขตหมู่บ้าน ก. หรือการเลือกตั้งเทศบาลตำบล ซึ่งมี 2 เขตการเลือกตั้งก็จะมีสถานที่นับคะแนนเขตเลือกตั้งละ 1 แห่ง เป็นต้น
 
ผู้บริหารท้องถิ่น นับ คะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่แห่งเดียวภายในเขตท้องที่เขตอำเภอ หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น เช่น การเลือกตั้งนายกอบต. นับคะแนน ณ สถานที่แห่งเดียวภายในเขต อบต. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนับคะแนน ณ สถานที่แห่งเดียวภายในเขตเทศบาลการเลือกตังนายก อบจ.นับคะแนน ณ  สถานที่แห่งเดียวภายในเขตอำเภอนั้น เป็นต้น
 
การคัดค้านการเลือกตั้ง การคัดค้านการเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้อง  ได้ก่อนวันเลือกตั้ง  หรือภายใน  30  วัน นับแต่วันประกาศผลเลือกตั้ง
 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 คนหรือ
ผู้สมัครหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
นายอำเภอในเขตเลือกตั้งนั้น
 
 
กรณีเห็นว่าการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อ กกต. โดยผ่านผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ผู้ สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายใน การเลือกตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งและผู้ร้องคัดค้านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง  ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
 
 
ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นได้หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งอีก ต่อไปโดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้
 
ขั้นตอนที่ 1  
ทำคำร้องขอให้มีการถอดถอนโดยระบุชื่อ ที่อยู่ ลงลายมือชื่อ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 2  
ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(เฉพาะ กทม.) โดยมีรายละเอียดของข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่หรือ มีความประพฤติ เสื่อมเสียจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
 
ขั้นตอนที่ 3  
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทยได้รับคำร้องแล้ว ให้ส่งคำร้องพร้อมคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาไปยัง กกต. เพื่อทำการประกาศวันและจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
 
ขั้นตอนที่ 4  
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไปลงคะแนนเสียงถอดถอน ณ หน่วยลงคะแนนเสียงที่ กกต. กำหนด
การเข้าชื่อร้องขอ
 
และการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะถือ เกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต่อ จำนวนผู้เข้าชื่อ ดังนี้
 
 

 
 
มีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นและตรวจสอบ
การบริหารงานของท้องถิ่นได้แก่ไม่เกิน 1 แสนคน
เกิน 1 แสน-5 แสนคน
เกิน 5 แสน – 1 ล้านคน
เกิน 1 ล้านคน
มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารกิจการของท้องถิ่นได้แก่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน
ไม่น้อยกว่า 2.5 แสนคน
ไม่น้อยกว่า 3 แสนคน
 
 
 
ประชาชนลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง  ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียงประชาชนลงคะแนน เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้การเข้าชื่อถอดถอน บุคคลนั้นเป็นอันตกไป(บุคคลนั้นยังอยู่ในตำแหน่ง

ที่มา http://www.kohthepo.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538848638&Ntype=7

One thought on “การเลือกตั้งท้องถิ่น

  1. ด.ต.สำรวย ไชยราช

    ลงข้อมูลผลการปราบปราม(จับกุม)ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตของท่านว่าจับกุมผู้ซื้อสิทธิขายเสียงได้กี่รายวิธีการจับกุม ขั้นตอนดำเนินคดี

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>