ก.พ.สมัครสอบภาค”ข.-ค.” บรรจุ2.4หมื่นตำแหน่ง-จับมือ”ดีเอสไอ”คุมสอบ

ก.พ.สมัครสอบภาค”ข.-ค.” บรรจุ2.4หมื่นตำแหน่ง-จับมือ”ดีเอสไอ”คุมสอบ

นาย ปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ก.พ.ประชุมพิจารณาเรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้จัดตำแหน่ง และจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งของทุกส่วนราชการ ตามประกาศ ก.พ.วันที่ 11 ธันวาคม 2551 จำนวน 381,377 ตำแหน่ง และมีตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 24,000 ตำแหน่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในอั ตราว่างดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาคนว่างงาน สำนักงาน ก.พ.จึงเปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับรา ชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2552 ได้แก่ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รับสมัครจากผู้จบปริญญาตรีสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่งท ี่ว่าง และต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.แล้ว เพื่อสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแ หน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) วันที่ 4-24 มีนาคม

ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูล ข่าวสารสำนักงาน ก.พ. เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th, http://www.job.ocsc.go.th หรือสายด่วน 1786 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมสถานที่สอบแข่งขัน วันที่ 8 เมษายน สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 18-19 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแ หน่ง วันที่ 6 พฤษภาคม และจัดสอบภาคดังกล่าว วันที่ 16-17 พฤษภาคม ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ 26 พฤษภาคม

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา รองเลขาธิการ ก.พ.กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.มีมาตรการป้องกันการทุจริตที่เข้มงวด โดยเฉพาะการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ป้องกันการส่งสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำเครื่องตัดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในทุกสนา มสอบ ทั้งนี้ ระเบียบการสอบคือห้ามมิให้ผู้สมัครสอบนำเครื่องคำนวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ หากตรวจพบ จะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ

มติชนออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>